วิเคราะห์ตลาด

Market Insight

Digital Economy โอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย

5 มกราคม 2560

Digital Economy ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ภาครัฐเร่งผลักดันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของไทย

โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นความคืบหน้าของนโยบายดังกล่าวผ่านการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดทำแผนงาน Digital Thailand ตลอดจนการเร่งผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ล่าสุด วันที่ 7 ธันวาคม 2016 ครม. ได้มีมติมอบหมายให้ TOT เป็นผู้ดำเนินการใน 24,700 หมู่บ้าน และ กสทช. ดำเนินการในหมู่บ้านที่เหลืออีก 15,732 หมู่บ้าน

อ่านต่อ

โครงข่ายสถานีชาร์จ รับอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าไทย

5 มกราคม 2560

Charging network หรือ โครงข่ายสถานีชารจ์รถยนต์ไฟฟ้าทเ่ีช่อืมโยงสถานีชาร์จที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ

โดยโครงข่ายดังกล่าวทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งลักษณะของหัวจ่าย และสถานะการใช้งานของสถานีชาร์จตามจุดต่างๆ ซึ่งมี network operator หรือผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นผู้ดำเนินการในการดูแลรักษาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

อ่านต่อ

ไม้ยางพารา…อุตสาหกรรมดาวรุ่งดวงใหม่ของไทย

5 มกราคม 2560

ธุรกิจการส่งออกไม้ยางพาราเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสดใส

เนื่องจากปริมาณไม้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น และความต้องการไม้ยางพาราของจีนที่เพิ่มขึ้นจากตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศ และการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของไม้ยางพาราทั้งในแง่คุณภาพและราคา 

อ่านต่อ

ปรับกลยุทธ์ พลิกวิกฤติความงามให้เป็นโอกาส

5 มกราคม 2560

ภาพรวมของตลาดเสริมความงามเติบโตขึ้นทุกปี

โดยกลุ่มที่ให้บริการครบวงจรทั้งการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรมมีแนวโน้มเติบโตมากกว่ากลุ่มที่เน้นการรักษาผิวเพียงอย่างเดียวเนื่องจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโรงพยาบาลที่หันมาเจาะตลาดเฉพาะทางด้านความงามมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คลินิกเสริมความงามมีแนวโน้มต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านราคาและการให้บริการที่มีมาตรฐานและครอบคลุม

อ่านต่อ

สมาร์ทฟาร์มมิ่ง…ความหวังของโลกและโอกาสของไทย

5 มกราคม 2560

แนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้นมาก

ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคงที่ การทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรโลก อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยอีกด้วย ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าไทยมีศักยภาพในด้านนี้โดยภาคการเกษตร ไทยควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น การแนะนำการปลูกพืชให้เหมาะสมต่อพื้นที่ การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมองว่าเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาระบบซึ่งออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับพันธุ์พืชและสภาวะอากาศของไทยในราคาไม่สูงนัก

อ่านต่อ

มองเทรนด์คนรุ่นใหม่ ผ่านการใช้บัตรเครดิต

5 มกราคม 2560

ภาพรวมตลาดบัตรเครดิตสะท้อนว่า การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังไม่สดใสนัก

มีเพียงผู้มีรายได้สูงเท่านั้นที่ยังคงใช้จ่ายเพิ่มทั้งในด้านการใช้จ่ายทั่วไปและการลงทุน อย่างไรก็ดี อีไอซีพบเทรนด์ใหม่คือ ผู้ใช้บัตรเครดิตมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์มากขึ้น ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และร้านอาหาร รวมไปถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะที่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอื่น อีไอซีแนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ตอบรับการเปลี่ยนแปลง เน้นความสำคัญด้านการบริการเพื่อต่อยอดธุรกิจ

อ่านต่อ

ธุรกิจอาหาร บุกตลาดสายช้อปออนไลน์

5 มกราคม 2560

จับจังหวะธุรกิจอาหารบุกตลาดสายช้อปออนไลน์

อาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในสินค้าที่คนไทยนิยมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยผลสำรวจของอีไอซีชี้ว่าลูกค้าเกินครึ่งซื้ออาหารออนไลน์เป็นประจำทุกเดือน สถานการณ์ตลาดที่เริ่มคึกคักทำให้ผู้จำหน่ายอาหารออนไลน์นำเอากลยุทธ์การขายต่างๆ มาใช้และยังร่วมมือกับผู้เล่นรายอื่นเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง อย่างไรก็ดีภาวะการแข่งขันกำลังส่งสัญญาณชัดเจนขึ้น อีไอซีจึงแนะให้ธุรกิจปรับตัวเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ และพิชิตใจผู้บริโภคให้ได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีช่องทางจำหน่ายอาหารออนไลน์ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ หากไม่อยากตกเทรนด์โดยไม่รู้ตัว

อ่านต่อ