สมัครบัตร SCB PRIME ออนไลน์

ขอบคุณสำหรับการสมัครบัตร SCB PRIME

เจ้าหน้าที่ธนาคาร จะติดต่อกลับท่านตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ในเวลาทำการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก SCB PRIME

สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน รวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

 • เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
 • เงินลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน LTF/ RMF, Term Fund เป็นต้น และ/หรือ ตั๋วแลกเงินไทยพาณิชย์ และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
 • จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารในปีที่สมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร SCB PRIME ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก กรณีมีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์อยู่แล้ว
  • กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีบุคคลต่างด้าว แนบหนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว
  • กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลฉบับล่าสุดที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน
 • เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก กรณีไม่มีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
   • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
   • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์
  • กรณีเป็นพนักงาน/ข้าราชการ
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
   • สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ*
   • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน)
   • ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  • กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครบัตรเอกสิทธิ์ออนไลน์

ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในขณะนี้

สมัครบัตร SCB PRIME

สมัครบัตร SCB PRIME เพียงลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับเอกสิทธิ์มากมายสำหรับคนที่ไม่หยุดแค่ก้าวแรกเช่นคุณ

* เอกสิทธิ์สำหรับผู้มีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
* กรุณาลงทะเบียนด้วยภาษาไทย และไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

กรุณากรอกตัวเลขเพื่อตรวจสอบ