เครื่องมือช่วยคำนวณทางการเงิน

เครื่องมือช่วยคำนวณทางการเงิน

วางแผนการเงินของคุณด้วยเครื่องมือช่วยคำนวณต่างๆ เพื่อเอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตด้วยแผนคุ้มครอง รอบด้านได้ที่นี่

จัดพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง

เพิ่มพูนความมั่งคั่งและมั่นคง สู่ก้าวต่อไปแห่งความสำเร็จด้วยแบบประเมินการลงทุนที่จะช่วยสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ที่นี่

หมายเหตุ

  • การลงทุนที่ดี ควรจัดสัดส่วนการกระจายเงินทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ควรทบทวนการลงทุนทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

เริ่มต้น

ระดับความเสี่ยงการลงทุนที่ท่านยอมรับได้
คะแนน :      อยู่ในระดับ
ดังนั้น สัดส่วนการกระจายเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับระดับความเสี่ยงการลงทุนที่ท่านยอมรับได้ คือ การลงทุนในรูปแบบที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทุนแบบเสี่ยง
เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ธนาคารฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณาทบทวนการลงทุนทุก 6 เดือน เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของท่านทำงานได้อย่างมีศักยภาพ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
* ประเมินผลด้วยแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

คำนวณอีกครั้ง

ส่วนที่ 1. "ท่านรับความเสี่ยงของการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน" โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง (สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 3 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 2. "ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่" สำหรับการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)"

คำนวณ